Quy định và hướng dẫn tham gia

  1. Mục đích, ý nghĩa

Cuộc thi GreenTech – Sáng kiến, giải pháp, mô hình giảm thiểu và xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) trên toàn quốc do Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức nhằm tìm ra những giải pháp khả thi, hiệu quả cao trong giảm thiểu, xử lý và quản lý CTRSH để nhân rộng, cải thiện môi trường.

  1. Nội dung của Cuộc thi

Nội dung của Cuộc thi bao gồm các sáng kiến, giải pháp và mô hình giảm thiểu và xử lý CTRSH, phân ra 03 hạng mục như sau:

–  Hạng mục I – Sáng kiến, ý tưởng giảm thiểu và xử lý CTRSH;

– Hạng mục II – Giải pháp công nghệ xử lý CTRSH;

– Hạng mục III – Mô hình quản lý, giảm thiểu và xử lý CTRSH có sự tham gia của cộng đồng.

  1. Đối tượng và cơ cấu giải thưởng

3.1. Đối tượng tham gia:

Đối tượng của Cuộc thi bao gồm tất cả các cá nhân, tập thể và cộng đồng trên toàn quốc có các sáng kiến, giải pháp và mô hình quản lý, giảm thiểu và xử lý CTRSH hiệu quả.

Trong đó:

– Cá nhân/nhóm cá nhân: Là công dân/nhóm công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự, không trong thời gian bị tạm giam hoặc thi hành án theo quy định của pháp luật đang sinh sống trong lãnh thổ Việt Nam.

– Tập thể gồm các đơn vị quản lý nhà nước các cấp, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, các tổ chức phi chính phủ, các nhóm hoạt động xã hội/môi trường có tư cách pháp nhân, hoạt động hợp pháp trong lãnh thổ Việt Nam.

– Cộng đồng: gồm nhóm dân cư sinh sống trên toàn quốc.

3.2. Số lượng, cơ cấu giải thưởng:

– Số lượng giải thưởng của Cuộc thi không vượt quá 18 giải cho 03 hạng mục được xét giải.

– Cơ cấu giải thưởng cụ thể cho 03 hạng mục và các nhóm lĩnh vực của Cuộc thi do Hội đồng giám khảo đánh giá và trình Trưởng Ban tổ chức quyết định.

3.3. Giải thưởng:

Giải thưởng của Cuộc thi dự kiến trao theo 03 hạng mục, bao gồm giải thưởng bằng tiền mặt, Cúp biểu trưng và Giấy Chứng nhận của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể:

– 03 giải Nhất, trị giá: 8.000.000 đồng/giải;

– 06 giải Nhì, trị giá: 5.000.000 đồng/giải;

– 09 giải Ba, trị giá: 2.000.000 đồng/giải;

– Các giải khuyến khích, do Ban Tổ chức quyết định;

Và các giải thưởng khác sẽ huy động hỗ trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp.

  1. Thời gian tổ chức

– Tiếp nhận hồ sơ tham dự Cuộc thi: tháng 1 đến hết tháng 11 năm 2020.

– Lễ trao giải thưởng cho các cá nhân và tập thể đạt giải: năm 2021.

  1. Cơ quan tổ chức

Cơ quan chủ trì: Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  1. Các quy định của cuộc thi

6.1. Quyền và nghĩa vụ của tập thể, cá nhân và cộng đồng đoạt giải

– Tập thể, cá nhân và cộng đồng đoạt giải được nhận Giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng và biểu trưng của Cuộc thi. Kinh phí khen thưởng cho mỗi tập thể, cá nhân áp dụng theo quy định hiện hành.

– Tập thể, cá nhân và cộng đồng đạt giải được phép thông báo, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức giới thiệu khác.

– Được khai thác và sử dụng logo, biểu trưng của Giải thưởng trên sản phẩm, ấn phẩm của tập thể, cá nhân và cộng đồng.

– Nghiêm cấm hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn, tặng lại Giải thưởng, trừ việc đưa vào phòng truyền thống của đơn vị mà tập thể, cá nhân được trao giải là thành viên.

6.2. Quy định về hồ sơ tham dự Cuộc thi

Hồ sơ tham dự Cuộc thi (bản cứng hoặc bản điện tử) gồm:

– 01 Bản đăng ký tham dự cuộc thi của tập thể, cá nhân, cộng đồng (theo mẫu đính kèm).

– 02 ảnh (cỡ 4×6 cm) của cá nhân hoặc các thành viên của nhóm cá nhân, biểu tượng (logo) của tập thể (nếu có).

– 01 bản mô tả về sáng kiến, giải pháp hoặc mô hình giảm thiểu và xử lý CTRSH (theo mẫu kèm theo), trong đó mô tả thực trạng, mục tiêu, nội dung và hiệu quả thực tế của sáng kiến/giải pháp/mô hình đã thực hiện.

– 10 ảnh (chụp bằng điện thoại hoặc máy ảnh) chất lượng tốt, rõ nét, mô tả về quá trình thực hiện và hiệu quả của sáng kiến/giải pháp/mô hình.

– Một video clip dài 5 đến 10 phút (quay bằng điện thoại hoặc máy quay phim) về sáng kiến/giải pháp/mô hình, bao gồm mô tả chi tiết về sáng kiến/giải pháp/mô hình, quá trình thực hiện và hiệu quả của nó.

Tập thể, cá nhân, cộng đồng phải chịu trách nhiệm về những thông tin và kết quả được cung cấp trong hồ sơ.

6.3. Hội đồng giám khảo sơ khảo và chung khảo

Hội đồng giám khảo sơ khảo và chung khảo là các nhà chuyên môn có trình độ và uy tín, bao gồm chuyên gia trong lĩnh vực môi trường và quản lý chất thải rắn, nông nghiệp và nông thôn…

Hội đồng Giám khảo sẽ căn cứ vào tiêu chí chấm giải để thực hiện công tác chấm hồ sơ theo các tiêu chí đề ra của Ban Tổ chức.

6.4. Quy trình xét và Quyết định kết quả cuộc thi

Ban thư ký của Cuộc thi có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Ban tổ chức yêu cầu tập thể, cá nhân, cộng đồng bổ sung, hoàn chỉnh trong thời gian 15 ngày kể từ thời điểm nhận hồ sơ.

Ban Tổ chức thành lập và tổ chức Hội đồng giám khảo. Việc chấm hồ sơ dự thi được tổ chức qua 02 vòng:

– Vòng 1: Sơ khảo

Hồ sơ tham dự Cuộc thi sau khi được Ban thư ký rà soát các hồ sơ hợp lệ và phân loại hồ sơ theo hạng mục sẽ được Hội đồng giám khảo sơ khảo tiếp nhận hồ sơ, tiến hành đánh giá và chấm điểm từng hồ sơ theo tiêu chí và thang điểm đã quy định. Thư ký Hội đồng tổng hợp, lập danh sách hồ sơ có số điểm trung bình đạt từ 50 điểm trở lên để trình Hội đồng xét tiếp vòng 2.

Mức chênh lệch số điểm chấm giữa các thành viên Hội đồng cho cùng một hồ sơ không được quá 20 điểm. Trường hợp hồ sơ có mức chênh lệch số điểm giữa các thành viên Hội đồng trên 20 điểm, Hội đồng thảo luận và thông qua phương án tính điểm trung bình bằng hình thức biểu quyết.

– Vòng 2: Chung khảo

Các hồ sơ chung khảo sau khi được thẩm định về việc tuân thủ các quy định của Cuộc thi sẽ được đưa ra Hội đồng giám khảo chung khảo. Các thành viên Hội đồng một lần nữa sẽ đánh giá, thảo luận và nhận xét từng hồ sơ theo tiêu chí, thang điểm quy định và kết quả thẩm định thực tế. Hội đồng thống nhất cơ cấu và xếp thứ hạng các hồ sơ dựa trên tình hình thực tế, lập danh sách đề nghị xét tặng Giải thưởng của Cuộc thi cho các cá nhân và tập thể được chọn.

Trên cơ sở danh sách do Hội đồng giám khảo đề xuất, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi xem xét, quyết định việc trao giải thưởng của Cuộc thi.

6.5. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ của các cá nhân và tập thể đăng ký tham gia Cuộc thi: từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/11/2020 (tính theo dấu bưu điện đối với các hồ sơ gửi qua đường bưu điện).

– Địa chỉ gửi hồ sơ đối với hồ sơ bản cứng gửi qua đường bưu điện: Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Báo Tài nguyên và Môi trường, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội;

– Địa chỉ gửi hồ sơ đối với bản điện tử: hòm thư điện tử: Greentech.monre@gmail.com.

Thông tin liên quan khác đến Cuộc thi xin xem tại:

+ Trang web của Cuộc thi: https://www.greentech.info.vn/

+ Cổng Thông tin điện tử của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường: www.tainguyenmoitruong.gov.vn/www.monrenews.gov.vn

và trên các phương tiện thông tin đại chúng khác, hoặc liên hệ số điện thoại: 0984.198.798 – 0924.057.263; email: Greentech.monre@gmail.com.

Đăng ký tham gia    Lưu ý: Mỗi dự án tham gia phải bao gồm “Bản đăng kí tham gia” (bắt buộc) theo mẫu của chương trình và các tài liệu bổ sung, minh họa của nhóm (Nếu có)