CUỘC THI GREENTECH – Sáng kiến, giải pháp và mô hình giảm thiểu và xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Download tài liệu Cuộc thi tại đây

Cuộc thi Greentech – Sáng kiến, giải pháp và mô hình giảm thiểu và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên toàn quốc do Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức nhằm tìm ra những giải pháp khả thi, hiệu quả cao trong giảm thiểu, xử lý và quản lý CTRSH để nhân rộng, cải thiện môi trường.

Nội dung của Cuộc thi bao gồm 3 hạng mục:

–  Hạng mục I – Sáng kiến, ý tưởng giảm thiểu và xử lý CTRSH;

– Hạng mục II – Giải pháp công nghệ xử lý CTRSH;

– Hạng mục III – Mô hình quản lý, giảm thiểu và xử lý CTRSH có sự tham gia của cộng đồng.

Đối tượng tham gia: Tất cả các cá nhân, cơ quan, tổ chức và cộng đồng trên toàn quốc có các sáng kiến, giải pháp và mô hình giảm thiểu và xử lý CTRSH hiệu quả

Hồ sơ tham dự Cuộc thi (bản cứng hoặc bản điện tử) bao gồm:

– 01 Bản đăng ký tham dự cuộc thi của tập thể, cá nhân, cộng đồng (theo mẫu).

– 02 ảnh (cỡ 4×6 cm) của cá nhân hoặc các thành viên của nhóm cá nhân, biểu tượng (logo) của tập thể (nếu có).

– 01 bản mô tả về sáng kiến, giải pháp hoặc mô hình giảm thiểu và xử lý CTRSH (theo mẫu).

– 10 ảnh mô tả về quá trình thực hiện và hiệu quả của sáng kiến/giải pháp/mô hình.

– Một video clip dài 5 đến 10 phút về sáng kiến/giải pháp/mô hình.

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ của các cá nhân và tập thể đăng ký tham gia Cuộc thi: từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/11/2020 (tính theo dấu bưu điện đối với các hồ sơ gửi qua đường bưu điện).

– Địa chỉ gửi hồ sơ đối với hồ sơ bản cứng gửi qua đường bưu điện: Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Báo Tài nguyên và Môi trường, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội;

– Địa chỉ gửi hồ sơ đối với bản điện tử: hòm thư điện tử: Greentech.monre@gmail.com.

Thông tin chi tiết truy cập tại trang web của Cuộc thi https://www.greentech.info.vn; trang web của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường: http://tainguyenmoitruong.gov.vn, hoặc số điện thoại: 0984.198.798; 0924.057.263.

 

CUỘC THI GREENTECH – Sáng kiến, giải pháp và mô hình giảm thiểu và xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Download tài liệu Cuộc thi tại đây

Cuộc thi Greentech – Sáng kiến, giải pháp và mô hình giảm thiểu và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên toàn quốc do Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức nhằm tìm ra những giải pháp khả thi, hiệu quả cao trong giảm thiểu, xử lý và quản lý CTRSH để nhân rộng, cải thiện môi trường.

Nội dung của Cuộc thi bao gồm 3 hạng mục:

–  Hạng mục I – Sáng kiến, ý tưởng giảm thiểu và xử lý CTRSH;

– Hạng mục II – Giải pháp công nghệ xử lý CTRSH;

– Hạng mục III – Mô hình quản lý, giảm thiểu và xử lý CTRSH có sự tham gia của cộng đồng.

Đối tượng tham gia: Tất cả các cá nhân, cơ quan, tổ chức và cộng đồng trên toàn quốc có các sáng kiến, giải pháp và mô hình giảm thiểu và xử lý CTRSH hiệu quả

Hồ sơ tham dự Cuộc thi (bản cứng hoặc bản điện tử) bao gồm:

– 01 Bản đăng ký tham dự cuộc thi của tập thể, cá nhân, cộng đồng (theo mẫu).

– 02 ảnh (cỡ 4×6 cm) của cá nhân hoặc các thành viên của nhóm cá nhân, biểu tượng (logo) của tập thể (nếu có).

– 01 bản mô tả về sáng kiến, giải pháp hoặc mô hình giảm thiểu và xử lý CTRSH (theo mẫu).

– 10 ảnh mô tả về quá trình thực hiện và hiệu quả của sáng kiến/giải pháp/mô hình.

– Một video clip dài 5 đến 10 phút về sáng kiến/giải pháp/mô hình.

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ của các cá nhân và tập thể đăng ký tham gia Cuộc thi: từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/11/2020 (tính theo dấu bưu điện đối với các hồ sơ gửi qua đường bưu điện).

– Địa chỉ gửi hồ sơ đối với hồ sơ bản cứng gửi qua đường bưu điện: Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Báo Tài nguyên và Môi trường, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội;

– Địa chỉ gửi hồ sơ đối với bản điện tử: hòm thư điện tử: Greentech.monre@gmail.com.

Thông tin chi tiết truy cập tại trang web của Cuộc thi https://www.greentech.info.vn; trang web của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường: http://tainguyenmoitruong.gov.vn, hoặc số điện thoại: 0984.198.798; 0924.057.263.